Shareholders Assembly Resolutions May 2018

UO 12 BLPV UO Tekst oglasa - redovna godisnja Skupstina - Eng

SA 9 BLPV SA Odluka - poslovna politika za 2018. godinu - Eng

SA 8 BLPV SA Odluka - izbor nezavisnog revizora - Eng

SA 7 BLPV SA Prijedlog Odluke - raspolaganje imovinom velike vrijednosti - ENGx

SA 6a BLPV SA Odluka - isplata prioritetne dividende iz dobiti za 2017. godinu - Eng

SA 6 BLPV SA Odluka - raspodjela dobiti - Eng

SA 5 BLPV SA Odluka - godisnji obracun - Eng

SA 4 BLPV SA Odluka - izvjestaj Odbora za reviziju - Eng

SA 3 BLPV SA Odluka - izvjestaj o radu UO - Eng

SA 2 BLPV SA Odluka - zapisnik sa XXVI SA - Eng

SA 14 BLPV SA Odluka o razrjesenju clanova OR - Eng

SA 13 BLPV SA Odluka o imenovanju clana UO - Eng

SA 12 BLPV SA Odluka o razrjesenju clana UO - Eng

SA 11 BLPV SA Odluka - nacrt izmjena Poslovnika o radu Skupstine - Eng

SA 10 BLPV SA Odluka - izmjena Statuta - Eng

SA 1 BLPV SA Odluka - izbor predsjednika godisnje Skupstine - Eng

SA 0 BLPV SA Odluka - komisija za glasanje, zap. i ovj. zap - Eng