logo

Obavještenje vlasnicima povlašćenih kumulativno-participativnih akcija ad "Banjalučka pivara" Banja Luka
PDF Print E-mail

Obavještavaju se akcionari vlasnici povlašćenih kumulativno-participativnih akcija „Banjalučke pivare“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo) da od 03.06.2015. godine mogu pristupiti naplati dividende iz dobiti  Društva ostvarene u 2014. godini.

Dividenda u ukupnom iznosu od 45.744,36 KM će se isplaćivati akcionarima po principu da svakoj akciji  pripada isti nominalni iznos od 0,03 KM. Prilikom isplate dividende pravnim licima ukupan iznos isplate će biti  umanjen za iznos poreza na dividendu, koje je Društvo u obavezi da plati u njihovo ime tom prilikom.

Pravo na dividendu iz dobiti Društva ostvarene u 2014. godini imaju akcionari, koji imaju status vlasnika  povlašćenih kumulativno-participativnih akcija Društva prema podacima Centralnog registra hartija od  vrijednosti a.d. Banja Luka na dan 02.06.2015. godine, kao dan presjeka.

Svim akcionarima vlasnicima povlašćenih kumulativno-participativnih akcija Društva, koji se obrate Društvu sa  zahtjevom za isplatu i dostave potrebne dokumente (ovjerena fotokopija sudskog rješenja/izvoda ili drugi  dokaz zemlje, u kojoj je Društvo registrovano, zahtjev za isplatu dividende potpisan od strane ovlaštenog lica  za zastupanje, dopis sa nazivom banke i brojem transakcionog računa ovjeren od strane ovlaštenog lica),  isplata dividende će se izvršiti do 30.06.2015. godine.

Informacije i uputstva vezana za pravo na isplatu dividende akcionari vlasnici povlašćenih kumulativnoparticipativnih  akcija mogu dobiti putem kontakt telefona 051/334-100 ili lično u prostorijama „Banjalučke  pivare“ a.d. Banja Luka, Slatinska broj 8, svaki radni dan od 08:00 do 16:00 časova.

 

Obavještenje vlasnicima povlašćenih kumulativno-participativnih akcija