logo

Obavještenje o pravima nesaglasnih akcionara
PDF Print E-mail

Ovo Obavještenje se upućuje akcionarima, koji imaju pravo glasa na XXIV redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara „Banjalučke pivare“ ad Banja Luka, koja će se održati dana 29.05.2017. godine u upravnoj zgradi „Banjalučke pivare“ ad Banja Luka, Slatinska 8, Banja Luka, sa početkom u 10 časova.

Pravo na učešće i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra za hartije od vrijednosti Republike Srpske, sa stanjem na dan 19.05.2017. godine.

Obavještenje o pravima nesaglasnih akcionara

Formular zahtjeva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara

Nalog za prenos prava iz hartija od vrijednosti