POZIV ZA XXV VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA „BANJALUČKE PIVARE“ AD BANJA LUKA

XXV VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA ĆE SE ODRŽATI 19.06.2017. GODINE(PONEDJELJAK) SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA U BANJOJ LUCI, UL. SLATINSKA 8, U UPRAVNOJ ZGRADI „BANJALUČKE PIVARE“.

 

 

POZIV

 ZA XXV VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA „BANJALUČKE PIVARE“ AD BANJA LUKA

  

XXV VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA ĆE SE ODRŽATI 19.06.2017. GODINE (PONEDJELJAK) SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA U BANJOJ LUCI, UL. SLATINSKA 8, U UPRAVNOJ ZGRADI „BANJALUČKE PIVARE“.

 

 DNEVNI RED

  

  1. 1.Izbor predsjednika Skupštine akcionara „Banjalučke pivare“ ad Banja Luka i
  2. 2.Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija sa manjinskih akcionara na otkupioca.

 Odsutni akcionari mogu glasati putem pisane izjave o glasanju.  Izjava o glasanju treba da sadrži: ime i prezime akcionara, JMBG, matični broj pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da li glasa „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili je „uzdržan od glasanja“ sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zastupnika i pečatom akcionara (ukoliko je akcionar privredno društvo).

 Izjava o glasanju kao i punomoć, koju daje akcionar-fizičko lice, treba da su ovjereni kod nadležnog državnog organa.  Punomoć za zastupanje se može dati poslovno sposobnom punoljetnom fizičkom licu ili pravnom licu. Punomoćnik akcionara zaposlenih u „Banjalučkoj pivari“ ad ne može biti direktor, član Upravnog odbora i članovi Izvršnog odbora.  Punomoć za zastupanje na Skupštini akcionara obavezno mora sadržati sljedeće podatke: podatke o vlasniku akcija i punomoćniku (puno ime i prezime, JMBG ili matični broj pravnog lica i adresa stanovanja odnosno sjedište), podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć, granice ovlaštenja i vrijeme trajanja punomoći.

 Registracija akcionara od strane Komisije za glasanje vršiće se u periodu od 08:15 do 09:45 časova.  Svi akcionari, koji dođu nakon predviđenog termina, nemaju pravo aktivnog učestvovanja na Skupštini.

 Izjava o glasanju se dostavlja poštom na adresu: Skupština „Banjalučke pivare“ ad Banja Luka (za Komisiju za glasanje), Ulica Slatinska 8 ili direktno na protokol (upravna zgrada-prizemlje), najkasnije do roka koji je određen za registraciju akcionara.

 OBAVJEŠTENJE:

 Obavještavaju se akcionari da je, u skladu sa članom 438 Zakona o privrednim društvima Republike Srpske ALTIMA UK VALUE INVESTMENTS LIMITED, sa sjedištem na adresi Elian Fiduciary Services (Cayman) Limited, 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, Cayman Islands KY1-9007, donio odluku o prenosu akcija sa manjinskih akcionara na otkupioca i to po cijeni od 1,60 KM za jednu akciju. ALTIMA UK VALUE INVESTMENTS LIMITED podnio je Upravnom odboru „Banjalučke pivare“ ad Banja Luka zahtjev za sazivanje vanredne sjednice Skupštine akcionara radi donošenja odluke o prenosu akcija sa manjinskih akcionara na otkupioca, iz kojeg razloga se ova sjednica Skupštine i saziva.

 Materijali iz dnevnog reda, kao i materijali u skladu sa članom 438b Zakona o privrednim društvima RS, dostupni su svim akcionarima u sjedištu Društva svakim radnim danom u periodu od 8:00-16:00 časova, kao i na internet stranici „Banjalučke pivare“ ad Banja Luka: www.banjaluckapivara.com i na internet stranici „Banjalučke berze“: www. blberza.com.

 Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 09.06.2017. godine.

 U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se istog dana u 11:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

 

 

Broj: 02-65-1/2017                                                                                                     PREDSJEDNIK

 

Dana: 31.05.2017. godine                                                                                     UPRAVNOG ODBORA

 

                                                                                                                              Ragnar Tryggvason