Zaštita okoline

EKOPAK D.O.O. Sarajevo

Ekopak d.o.o Sarajevo  je Društvo za postupanje  sa ambalažnim otpadom u Federaciji BiH.
Banjalučka pivara se 2011. godine pridružila drugim društveno odgovornim kompanijama u osnivanje ovog društva.

Članice Ekopaka su  velike odgovorne kompanije oba entiteta:

 • Coca Cola HBC B – H d.o.o. Sarajevo,
 • Bihaćka pivovara d.d. Bihać,
 • “Bimal” dioničko druptvo za proizvodnju ulja,
 • Banjalučka pivara a.d. Banja Luka,
 • Argeta d.o.o Sarajevo,
 • Violeta d.o.o. Tomislovgrad,
 • Orbico d.o.o. Sarajevo.

Ekopak je neprofitna kompanija osnovana 2011. godine s ciljem da u ime svojih klijenata proizvođača ambalaže, uvoznika, punilaca, distributera i trgovaca, preuzme odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za reciklažu i iskorištenje ambalažnog otpada u Federaciji BiH.

Dobijanjem dozvole od strane Federalnog ministarstva okoliša 29.05.2012. godine postala je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini. Rad Ekopaka d.o.o. zasnovan na najboljim EU praksama iz ove oblasti, ali i na visokim standardima poslovanja, u skladu sa standardima osnivača.

Ekopak  ima za cilj

 • Primjenu zakonodavstva o ambalaži i ambalažnom otpadu u skladu sa najboljim iskustvima i znanjima iz Evrope i svijeta.
 • Uspostava i razvoj efikasnog integrisanog sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom za sve vrste ambalažnog otpada: staklo, papir, metal, plastika, drvo.
 • Korištenje postojećih komunalnih kapaciteta za uspostavu sistema i njihov dalji razvoj sa razvojem sistema.
 • Korištenje iskustava i znanja iz najboljih praksi evropskih zemalja

Neophodna je stalna komunikacija i partnerstvo između države i zainteresovanih proizvođača, kako bi se omogućilo postizanje dogovora o ekološki bezbjednom i ekonomski opravdanom rješenju koji bi industrija mogla da podrži.

Dosadašnji način upravljanja ambalažnim otpadom podrazumijeva njegovo konačno odlaganje na opštinske deponije. Cilj Ekopaka d.o.o. Saraejvo je da promijeni ovu praksu, kako bi što manja količina otpada završila na deponijama, a što više bilo vraćeno u proces ponovnog korišćenja i reciklaže.

Tako  bi se postigli novi standardi u očuvanju životne sredine, a istovremeno ispunile obaveze industrije koje će iz zakona proisteći.